ΤΕΧΝΙΚΑ ΝΕΑ

LINKS

A/A

ΑΡΧΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

WEB SITE

 

1

HAA

Hellenic Aerosol Association

www.haa.gr

 

2

FEA

European Aerosol Federation

www.aerosol.org

 

3

AAAR

American Association for Aerosol Research

www.aaar.org

 

4

NAA

National Aerosol Association

www.nationalaerosol.com

 

5

BAMA

British Aerosol Manufactures’s Associations

www.bama.co.uk

 

6

CAPCO

Consumer Aerosol Products Council’ s

www.aerosolproducts.org

 

7

ISSA

Wordwide Cleaning Industry Association

www.issa.com

 
     
     

DIPTUBE - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΚΟΥΣ

Σε υλικά συσκευασίας όπως μικροαντλίες, ψεκαστήρες σκανδάλης, βαλβίδες αεροζόλ, αντλίες dispenser κλπ. Ένα από τα βασικά για την λειτουργία τους εξαρτήματα είναι το σωληνάκι (diptube) αναρρόφησης ή παροχής προϊόντος από τον περιέκτη (δοχείο, μπουκάλι).

Το μήκος αυτού διαφέρει ανά εφαρμογή και εξαρτάται κυρίως από το ύψος του δοχείου του προϊόντος. Το «σωστό» μήκος είναι αυτό που επιτρέπει την πλήρη εκμετάλλευση της ποσότητας του προϊόντος που βρίσκεται στον περιέκτη.

Γενικά χρησιμοποιούνται δύο τρόποι μέτρησης για τον προσδιορισμό του μήκους ανάλογα το σημείο αναφοράς, το είδος του υλικού συσκευασίας αλλά και την χρήση αυτού:

    - From Sealing Medium Surface ( F.S.M.S.)

    - From Base Of Cup (F.B.O.C.)

Στην πράξη πάντα επιλέγεται λίγο μεγαλύτερο από το ύψος του δοχείου ώστε να φτάνει στην άκρη της βάσης του. Για τον υπολογισμό του συνήθως είναι αρκετή η πληροφορία του ύψους του δοχείου (και σε μερικές περιπτώσεις η διάμετρος αυτού) προς τον προμηθευτή του συγκεκριμένου υλικού συσκευασίας ο οποίος και υπολογίζει το «σωστό» μήκος για την εφαρμογή που μας ενδιαφέρει

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Στην Ευρωπαική Ένωση ,  οι  Οδηγίες 1999/45/ΕΚ και 1967/548/ΕΟΚ χρησιμοποιούνται ως νομική βάση για τις απαιτούμενες συσκευασίας ασφαλείας για παιδιά, όλων των επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων.

Σε περίπτωση που καθορίζεται από την νομοθεσία ότι μια συγκεκριμένη ουσία, παρασκεύασμα ή φαρμακευτικό και παραφαρμακευτικό προϊόν πρέπει υποχρεωτικά να έχει συσκευασία ασφαλείας για τα παιδιά, αυτή οφείλει να αποδεικνύει με ειδικό πιστοποιητικό ότι πληροί  τα σχετικά πρότυπα ασφαλείας (π.χ. ISO 8317, EN 14375 ή EN 862). Η συμμόρφωση με τα πρότυπα μπορεί , ανεξάρτητα από το μηχανισμό ασφαλείας, να αποδεικνύεται μόνο με πιστοποιητικό που εκδόθηκε από φορέα πιστοποίησης που έχει διαπιστευτεί σύμφωνα με το ΕΝ 45011.

Ακολουθεί μια συνοπτική περιγραφή των σχετικών  προτύπων συσκευασίας ασφαλείας για παιδιά

1.    ISO 8317 (2003) - που ισοδυναμεί με το DIN EN ISO 8317 (2004) - είναι το διεθνές πρότυπο για επανακλειόμενες συσκευασίες ασφαλείας για τα παιδιά. Εφαρμόζεται σε φαρμακευτικά  καθώς και σε χημικά και τεχνικά προϊόντα. Δεδομένου ότι οι περισσότερες συσκευασίες ασφαλείας για παιδιά εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή, το ISO 8317 (2003) είναι το πιο σημαντικό πρότυπο.

2.    EN 862 (2005) - που ισοδυναμεί με το πρότυπο DIN EN 862 (2006) - είναι το διεθνές πρότυπο για μη επανακλειόμενες συσκευασίες ασφαλείας για τα παιδιά για τα μη φαρμακευτικά προϊόντα.

3.    EN 14375 (2003) - που ισοδυναμεί με το πρότυπο DIN EN 14375 (2004) - είναι το ευρωπαϊκό πρότυπο για μη επανακλειόμενες συσκευασίες ασφαλείας για τα παιδιά, για τα φαρμακευτικά προϊόντα. Το πρότυπο EN 14375 έχει αντικαταστήσει  το πρότυπο DIN 55559 που δεν ισχύει πια.